George
佛曰:为官者,无所为好,无所谓坏,跟对了人,坏官又好,跟错了人,好官也坏,不查都好,一查都坏,体制内有好人乎?答曰:无。好人已被淘汰矣。
2018.04.21