George
你这么屌,你爸妈知不知道? 幼儿版:nǐ zhè mē diǎo,nǐ bà mā zhī bù zhī dào? 文言版:甚矣,汝之屌也,令尊知否? 英文版:So dick-ful you are, did your parents know it? 离骚版:子之屌兮可谓甚兮,子父母兮知兮知 兮? 诗经版:吁嗟子兮,毋如此屌;吁嗟亲兮,毋可 不知? Kimi版:哇晒!你这么屌,你爸比妈咪基不基 道? 日语版:汪汪汪!汪汪
2018.04.21